Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Bích Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   01277259245
  • Email:
   nguyenthibichtrantp@gmail.com
 • Lương Trường Hận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0986552755
  • Email:
   luongtruonghantp@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   01234692880
  • Email:
   nguyenhien11n@gmail.com
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0949030196
  • Email:
   nguyenthianhthuc3tp@gmail.com
 • Châu Cẩm Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0949705570
  • Email:
   chaucamtuyentp@gmail.com
 • Ngô Hồng Khởi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0982030392
  • Email:
   ngohongkhoi1tp@gmail.com
 • Nguyễn Hoàng Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0918377807
  • Email:
   nguyenhoangdieutp@gmail.com