Ban lãnh đạo
 • Phạm Chúc Phil
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn - Trưởng Ban VN
 • Phạm Tuy Cô
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên TD - Trưởng Ban TDTT