Ban lãnh đạo
 • Lý Hồng Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01206509670
  • Email:
   lyhongquyentp@gmail.com
 • Phạm Kiều Giao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01684336010
  • Email:
   phamkieugiaotp@gmail.com
 • Nguyễn Thị Cơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01272141617
  • Email:
   nguyenthicotp@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01243692880
  • Email:
   nguyenhien11n@gmail.com
 • Phạm Tuy Cô
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Trưởng ban TDTT
 • Nguyễn Kim Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986545309
  • Email:
   nguyenkimluyentp@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948195836
  • Email:
   nguyenngocthaitp@gmail.com