Ban lãnh đạo
 • Quách Thị Mỷ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Điện thoại:
   0967862059
  • Email:
   quachthimydungtp@gmail.com
 • Nguyễn Văn Lũy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư - thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0945638535
  • Email:
   nguyenvanluytp@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0914523032
  • Email:
   nguyenngocmytp@mail.com