KẾ HOẠCH Tổ chức dự giờ, hội giảng, thao giảng; báo cáo chuyên đề, SKKN, đề tài nghiên cứu KH năm học 2019 - 2020

Căn cứ Công văn số 714/SGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn tổ chức dạy học phân hóa và dạy học tự chọn cấp trung học;

Căn cứ Công văn số 611/SGDKHCN-GDTrH-TX ngày 19/6/2019 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu về việc hướng dẫn kế hoạch thời gian thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp trung học;

Căn cứ Công văn số /SGDKHCN-GDTrH-TX ngày 19/6/2019 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2019-2020,

Trường THPT Tân Phong xây dựng Kế hoạch tổ chức dự giờ, hội giảng, thao giảng; báo cáo chuyên đề, SKKN, đề tài nghiên cứu KH năm học 2019 – 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

1. Mục đích

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tự rèn luyện, học tập, tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu và sáng tạo nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt của CBGV trong nhà trường.

- Làm căn cứ để BGH đánh giá tình hình đội ngũ CBGV, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBGV và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chung của nhà trường.

- Làm cơ sở để đánh giá, xếp loại và xét các danh hiệu thi đua năm học 2019-2020; tạo điều kiện để CBGV học tập, trao đổi kinh nghiệm về mọi mặt trong công tác giảng dạy nhằm tìm ra những phương pháp giảng dạy, những sáng kiến, kinh nghiệm hay để phổ biến nhân rộng trong toàn trường.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính thiết thực, lấy chất lượng làm chính, không chạy theo phong trào, hình thức; phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, động viên, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong đội ngũ CBGV.

- Phải có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên CBGV tự học, đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và giáo dục học sinh.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều